0
 0,00 0 artikelen

Geen producten in de winkelwagen.


0174 769 132  

Verkoop@fetum.nl

Kleine lettertjes

Kunnen we ook niets aan doen

Fetum b.v, Grote waard 36, Honselersdijk hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Definities 1.
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

Artikel 2 Algemeen 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. 3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden. 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod of in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2. Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 3. Gebruiker is niet gebonden aan de aanvaarding indien deze afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod. 4. Door gebruiker aan de wederpartij bij of na offerte ter kennis gebrachte afbeeldingen, technische specificaties en overige gegevens, opgenomen in brochures, prijslijsten, e.d., hebben het karakter van een benaderende aanduiding en verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen. 5. De in de aanbieding of offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Aanvang en uitvoering overeenkomst 1. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de desbetreffende opdracht schriftelijk door gebruiker is bevestigd, dan wel gebruiker met de uitvoering een aanvang heeft genomen. 2. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 4. De koper draagt zorg voor de tijdige verstrekking van alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen. 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht installatie- of onderhouds-werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 3. Indien een vast tarief is overeengekomen, zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

Artikel 6 Levering 1. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. 2. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. 3. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. 4. Indien gebruiker een leveringstermijn heeft opgegeven, is deze indicatief en nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen. 5. Gebruiker is gerechtigd de zaken in delen te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 Monsters en modellen 1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. 2. Een aan de koper verstrekt monster of model blijft eigendom van gebruiker.

Artikel 8 Onderzoek, reclames 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken om te bepalen of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden. 2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld. 3. Indien conform lid 2, tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

Artikel 9 Vergoedingen, prijs en kosten 1. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst zich naar het oordeel van gebruiker significante en voor de branche van gebruiker relevante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, inkoopprijzen, verpakkingsmateriaal. Dit geldt tevens voor servicecontracten. 2. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - Na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet of slechts deels zal nakomen. In dit geval is de opschorting toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. - Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd. - Koper of een derde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van gebruiker wijzigingen aan de door de gebruiker geleverde producten hebben aangebracht, danwel getracht hebben dit te doen. - De producten niet volgens de voorschriften van de fabrikant worden gebruikt. Dit geldt met name voor de vochtigheidsgraad en temperatuur. 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk blijkt of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar. 4. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 5. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Betaling 1. Betaling dient te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van factuurbedragen, schorten de betalingsverplichting niet op. Elk beroep aan zijde van de koper op verrekening is uitgesloten. 2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 10 dagen, dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de koper, zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar. 4. Gebruiker heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud 1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, software, (electronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle verplichtingen uit hoofde van alle met gebruiker gesloten overeenkomsten, is nagekomen. 2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal . 5. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 13 Garantie 1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 2. Voor alle door gebruiker geleverde producten, uitgezonderd televisiesystemen, hoofdtelefoons en batterijen, geldt de in artikel 13.1 genoemde garantie voor een periode van 12 maanden na levering. Voor televisiesystemen geldt de in het bijbehorende servicecontract genoemde garantietermijn. 3. Bovengenoemde garantie geldt niet wanneer: - het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik. - zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen aan de zaak. - de in artikel 14.2 genoemde producten zijn aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. - Schade veroorzaakt door incorrecte, niet conform de fabrieksvoorschriften, installatie van de zaak. - schade is ontstaan door water, brand, bliksem en terrorisme. - deze producten niet volgens de voorschriften van de fabrikant worden gebruikt. Dit geldt met name voor de vochtigheidsgraad en temperatuur. 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na melding door koper, herstellen of vervangen. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak, alsmede het eigendom, aan gebruiker te verschaffen. 5. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot hetgeen door de producent van de zaak daarvoor wordt verstrekt.

Artikel 14 Incassokosten1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00. 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaak, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper. 4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15 Aansprakelijkheid 1 Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld. 2. Indien en voor zover er op gebruiker enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde ook, is deze aansprakelijkheid ten alle tijde beperkt tot maximaal het door de aansprakelijkheidsverzekering toegekende bedrag. 3. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, alsmede schade geleden door derden. 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn. 5. De koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade enkel of voor zover, is te wijten aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten. 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de koper de schade binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk bij de gebruiker meldt.

Artikel 16 Risico-overgang 1. Het risico van verlies of beschadiging van producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 17 Overmacht 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen. 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij. 5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals offertes, documentatie en ontwerpen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij gebruiker of diens licentiegever. De koper krijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. 2. De koper verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en bijbehorende materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze de koper ter beschikking zijn gesteld. 3. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 4. Indien gebruiker aan koper gebruiksrechten en bevoegdheden verleent, gelden deze voor de duur van de overeenkomst. 5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 Geheimhouding 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Geschillen 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 2. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Artikel 21 Toepasselijk recht 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten Artikel 22 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden. 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te leiden onder nummer 28045481. 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram